Privacy verklaring

Inleiding

Het ESP centrum is een multidisciplinaire praktijk waar particulieren, bedrijven en sportverenigingen terecht kunnen voor (sport)fysiotherapie, medische fitness en re-integratie. Het ESP centrum is gevestigd aan de Langeweg 204 te Gennep. Wij verstrekken informatie over onze diensten middels offline communicatie, social media en deze website. Om onze informatievoorziening zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep worden door ons beperkte persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement zijn de overwegingen hierover vastgelegd. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u contact opnemen met onze het ESP centrum via info@espcentrum.nl of 0485-516009

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. 

Onze praktijk werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Dat betekent dat wij onze procedures rondom informatiebeveiliging nog verder aangescherpt hebben. Als patiënt zal u hier weinig van merken, omdat wij deze aanpassingen vooral op praktijkniveau doorvoeren. Toch vermelden we dit graag, zodat u weet dat uw privacy bij ons hoog in het vaandel staat. Ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) van SpotOnMedics, waar wij in werken, Physitrack, Virtuagym en Landelijke Database Fysiotherapie voldoen aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

Verder bevat dit Privacystatement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn ons Privacystatement te wijzigen. De meest recente versie van dit is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan dit Privacystatement regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacystatement.

De AVG en onze patiënten

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen

van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd. Met de komst van de AVG wetgeving veranderen ook uw privacy rechten. U heeft per 25 mei 2018 recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens . Wilt u aanspraak maken op uw rechten, of heeft u hier vragen over? Henk Schaap is hiervoor onze contactpersoon. Verder zal u de komende periode merken dat ons digitale patiënten-portaal steeds belangrijker wordt. Dat is de online omgeving waar u bijvoorbeeld nu al de intake vragenlijst kunt invullen, voorafgaand aan uw eerste afspraak. We zullen steeds vaker via dit patiënten-portaal met u gaan communiceren. Het is een beveiligde omgeving, waarop u inlogt met uw

unieke gebruikersnaam en een sterk wachtwoord.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

 • Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens. U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
 • Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens. U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’). Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:
  • indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
  • indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of
  • indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of
  • indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is: 
  • gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of
  • indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of
  • indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  • wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos). U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:
  • indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en
  • indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.
 • Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites optimaal te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites gebruiken wij de volgende cookies:

 • Analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
 • Onvoorziene cookies. Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht hebben in de cookies die op onze website geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacystatement of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ESP Centrum Gennep
Langeweg 204
6591 XA Gennep
Tel: 0485-516009
Email: info@espcentrum.nl